Zarządzanie i obrót nieruchomościami

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

We współpracy z Kancelarią Brokerską Enterprise Risk Mangement Sp. z o.o. przygotowany został program ubezpieczeniowy dla Wspólnot współpracujących z firmą PATIO Nieruchomości Sp. z o.o.

 

Program ubezpieczeniowy Wspólnot Mieszkaniowych najczęściej obejmuje ubezpieczenie majątku części wspólnej (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenie od wszystkich ryzyk z możliwością rozszerzenia o dodatkowe opcje, np. wandalizm, przepięcia), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej za szkody spowodowane osobom trzecim i członkom Wspólnoty oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (jako opcja).

 

Każda ze Wspólnot otrzymuje od nas zestawienie porównawcze ofert różnych towarzystw. Zestawienie obejmuje: zakres, wysokość składki za ubezpieczenie, opcje dodatkowe, udział własny/franszyzy. Tak przygotowane podsumowanie zakończone jest naszą rekomendacją dla najlepszej oferty.

 

Kancelaria brokerska, z którą współpracujemy zapewnia pełną obsługę i pomoc przy likwidacji szkód. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu i jego okolicznościach broker odpowiada za kontakty z towarzystwami ubezpieczeniowymi i cały proces likwidacji szkody, aż do wypłaty środków należnych Wspólnocie.

Designed by Possible